ĐỀ THI KIỂM TRA MÔN : HÓA HỌC KHỐI 8 HỌC KỲ 1

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ 1

MÔN : HÓA HỌC KHỐI 8

Câu 1 : (1,5 điểm ) Điền vào ô trống :

……………… là quá trình biến đổi chất này thành chất khác. chất biến đổi trong phản ứng gọi là …………………., còn ……………… mới sinh ra gọi là ………………  trong quá trình phản ứng lượng chất …………………giảm dần, còn lượng chất …………………tăng dần.

Câu 2 : (2,5 điểm ) lập phương trình phản ứng , cho biết các tỉ lệ số nguên tử, phân tử của các chất trong mỗi phản ứng sau :

a)      P + O2 – - – > P2O5

b)      Al + Cl2 – - – >  AlCl3

c)      Na2O + H2O – - – > NaOH

d)      C2H2 + O2 – - – > CO2 + H2O

e)      CuSO4 + NaOH – - – > Cu(OH)2 + Na2SO4

Câu 3 : (2 điểm )

Lập công thức hóa học của các hợp chất sau :

a)      Al (III) và O

b)      Fe (III) và SO4.

c)      P (V) và Cl

d)      Mg (II) và OH

Câu 4 : (1 điểm )

Tính hóa trị của các nguyên tố S, N, Cu, Fe trong các cộng thức : SO3, NH3, Cu2O, Fe(NO3)3.

Câu 5 : (1,5 điểm )

Tính khối lượng của :

a)      0,2 mol AlCl3.

b)      11,2 lít khí lưu huỳnh trioxit (SO3) ở điều kiện tiêu chuẩn.

Câu 5 : (1,5 điểm )

Cho 26g kẽm (Zn) tan hết trong dung dịch có chứa 29,2g axit clohidric (HCl). Sau phản ứng thu được 54,4g kẽm clorua (ZnCl2) và khí hiđro.

a)      Viết phương trình phản ứng ? cho biết các tỉ lệ số nguên tử, phân tử của các chất trong phản ứng ?

b)      Tính khối lượng khí hiđro sinh ra ?

c)      khí hiđro nặng hay nhẹ hơn không khí bao nhiêu lần ?

HẾT.

About these ads
This entry was posted in Hóa 8, hóa học 8 học kỳ 1. Bookmark the permalink.

2 Responses to ĐỀ THI KIỂM TRA MÔN : HÓA HỌC KHỐI 8 HỌC KỲ 1

  1. tuongvy says:

    đề kt hk j mak dễ zữ trời

  2. vbvbbv says:

    sao de the

Gửi phản hồi ( bài giải hay ) :"Một người vì mọi người, Mọi người vì một người"

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s