Dạng Toán SỐ PHẦN (công cụ giải toán) : phương pháp giải toán thi lớp 6 trường chuyên Trần Đại Nghĩa

Dạng toán số phần :

số phần là tập làm một đơn vị tính . Nó được biểu diễn bằng một đoạn thẳng trong sơ đồ số phần. đây là một công cụ toán quan trọng trong giải toán tiểu học nâng cao cho số tự nhiên và phân số.
Những dạng toán tổng (hiệu ) số phần nhưng nâng cao thêm những mối liên hệ phức tạp.

Phương pháp giải :

 • tiên đề là dạng toán các mối liên hệ.
 • Dùng sơ đồ số phần biểu diễn những mối liên hệ.
 • Loại bỏ những phần phụ chuyển về toán tổng (hiệu ) số phần.

Ví dụ minh họa 1 :tổng số phần cơ bản.

Tuổi của ba gấp 3 lần tuổi con. Biết rằng tổng số tuổi của ba và con là 48. Tìm số tuổi của ba và con ?

Phân tích : Tuổi của ba gấp 3 lần tuổi con . có nghĩa là :

 • Tuổi của con : 1 phần.
 • Tuổi của ba : 3 phần.

tổng số tuổi của ba và con là 48.

GIẢI.

Sơ đồ số phần :

Tuổi của con : |====|

Tuổi của ba : |====|====|====|

Tổng số phần : 1 + 3 = 4 (phần)

Giá trị một phần : 48 : 8 = 12 (tuổi)

Số tuổi của con : 12 x 1 = 12 (tuổi)

Số tuổi của ba : 12 x 6 = 36 (tuổi)

———————————————————————————————————-

Ví dụ minh họa 2 : hiệu số phần cơ bản.

Tìm hai số, biết rằng hiệu hai số là 14,4 và số lớn bằng 5/3 số nhỏ.

Phân tích :

hiệu hai số là 14,4.

số lớn bằng 5/3 số nhỏ . có nghĩa là :

 • số nhỏ: 3 phần.
 • số lớn: 5 phần.

GIẢI.

Sơ đồ số phần :

số nhỏ: |====|====|====|

số lớn : |====|====|====|====|====|

Hiệu số phần : 5 – 3 = 2 (phần)

Giá trị một phần : 14,4 : 2 = 7,2

số nhỏ: 7,2 x 3 = 21,6

số lớn : 7,2 x 5 = 36

đáp số : hai số cần tìm : 21,6 và 36

——————————————————————————————————

Ví dụ minh họa 3 : ẩn tổng số phần cơ bản.

Một nền nhà hình chữ nhật có chiều dài bằng 7/3 chiều rộng. chu vi của nền nhà là 100m. tìm kích thước nền nhà.

Phân tích :

chu vi của nền nhà là 100m. => tổng.

chiều dài bằng 7/3 chiều rộng. có nghĩa là :

 • chiều rộng: 3 phần.
 • chiều dài : 7 phần.

Giải.

Sơ đồ số phần :

chiều rộng: |====|====|====|

chiều dài: |====|====|====|====|====|====|====|

Nữa chu vi : 100 : 2 = 50m.

Tổng số phần : 7 + 3 = 10 (phần)

Giá trị một phần : 50 : 10 = 5 (m)

chiều rộng : 5 x 3 = 15 (m)

chiều dài : 5 x 7 = 35 (m)

———————————————————————————————–

Ví dụ minh họa 4 : thay đổi trình huống.

Hiện nay tuổi con là 7 và bằng 1/5 tuổi mẹ. Hỏi mấy năm nữa thì tuổi mẹ gấp 3 lần tuổi con ?

Phân tích : ta có hai thời điểm.

Hiện nay :

tuổi con là 7

tuổi mẹ : 5 lần tuổi con . tìm tuổi mẹ.

tương lai : tuổi mẹ gấp 3 lần tuổi con.

Ta nhận thấy rằng ở hai thời điểm, ở tương lai có số phần, nhưng ta không thấy giá trị. Ta phải đi tìm giá trị, thông qua kiến thức về thời gian nói về tuổi.

ở tương lai :

 • mẹ tăng lên bao nhiêu tuổi thì con cũng lên bấy nhiêu.
 • ở những thời điểm khác nhau thì hiệu số tuổi không đổi.

Sơ đồ số phần :

Tuổi mẹ: |———–|———–|———–|

Tuổi con : |———–|

Tuổi mẹ hiện nay là : 7 x 5 = 35 (tuổi)

ở tương lai :

hiệu số tuổi của mẹ và con : 35 – 7 = 28(tuổi)

hiệu số phần : 3 – 1 = 2 (phần)

giá trị của phần : 28 : 2 = 14 (tuổi)

Tuổi con : 14 x 1 = 14 (tuổi)

Số năm thì tuổi mẹ gấp 3 lần tuổi con : 14 – 7 = 7 (tuổi).

Áp dụng :

Bài 2 (2 đ) năm 2007 – 2008 :

Hai số tự nhiên có tổng bằng 694. Hãy tìm hai số ấy biết rằng nếu đem số lớn chia cho số nhỏ thì thương là 4 và dư 64.

Giải.

Theo đề bài ta có :

Số lớn = số nhỏ x 4 + 64 (1) cho số phần : số nhỏ 1 đoạn và số lớn 4 đoạn cộng 64.

Số lớn + số nhỏ = 694 (2) cho tổng

sơ đồ số phần.

số lớn : |———|———|———|———|====|

số nhỏ : |———| 64

trình bày như sau :

Tồng số phần : 4+ 1 = 5 (phần)

Giá trị của 5 phần : 694 – 64 = 630.

Giá trị của 1 phần : 630 : 5 = 126

số nhỏ : 126 x 1 = 126

số lớn : 126 x 4 + 64 = 568

Vậy : 568 và 126.

Bài 4 (2 đ) năm 2010 – 2011.
Tìm hai số sao cho nếu lấy 2/3 của tổng hai số đó trừ đi hiệu số của hai số thì được 32. Còn lấy 1/2 hiệu số của hai số nhân với 6 thì bằng tổng của hai số.
Tóm tắt.

mối liên hệ 1 : Số thứ nhất + Số thứ hai = tổng.
mối liên hệ 2 : Số thứ nhất – Số thứ hai = hiệu.
mối liên hệ 3: 2/3 tổng – hiệu = 32
mối liên hệ 4∶ (1/2 hiệu )×6 = tổng

Kiến thức

Từ sơ đồ chữ ta nhận thấy :
mối liên hệ 3 và 4 ta tìm tổng và hiệu.
mối liên hệ 1 và 2 ta tìm được hai s.ố.

Giải.

Chúng ta chấp nhận phần này ( dạng số phần cho phân số giải sau)

Theo đề bài ta có :

2/3 tổng – hiệu = 32 (1)
tổng=(1/2 hiệu )×6 = hiệu ×3 (2)

thế (2) vào (1) ta có :

2/3 hiệu ×3 – hiệu = 32

hiệu = 32. Suy ra : tổng = 32×3 = 96

sơ đồ số phần :

Số thứ nhất : |————-|==================|

Số thứ hai : |————-| 32

Tồng số phần : 1+ 1 = 2 (phần)

Giá trị của 2 phần : 96 – 32 = 64

Giá trị của 1 phần : 64 : 2 = 32

Số thứ hai : 32 x 1 = 32

Số thứ nhất : 32 x 2 = 32 + 32 = 64

thay thế cho phần : (Theo đề bài ta có :

Số thứ nhất + Số thứ hai = tổng = 96 (3)
Số thứ nhất – Số thứ hai = hiệu = 32 (4)

Cộng (3) và (4) ta được :
(Số thứ nhất)×2 = 96 + 32 = 128

Số thứ nhất = 128 : 2 = 64
Số thứ hai = 96 – 64 = 32
Vậy hai số : 64 và 32

Dạng toán số phần cho phân số :Bài 2 (2 đ) năm 2006 – 2007:

Ba số tự nhiên có tổng là 72. Hãy tìm ba số ấy biết ¼ số thứ nhất bằng 1/3 số thứ hai và bằng 1/5 số thứ ba.

phân tích :

¼ số thứ nhất = 1/3 số thứ hai = 1/5 số thứ ba (= một phần tương ứng một đoạn).có nghĩa là số thứ nhất được 4 đoạn, số thứ hai được 3 đoạn, số thứ ba được 5 đoạn.

Ba số tự nhiên có tổng là 72 cho tổng.

sơ đồ số phần :

số thứ nhất : |———–|———–|———–|———|

số thứ hai : |———–|———–|———–|

số thứ ba : |———–|———–|———–|———|———–|

Giải.

tồng số phần : 3 + 4 + 5 = 12 (phần).

Giá trị một phần : 72 : 12 = 6

số thứ nhất : 6 x 4 = 24

số thứ hai : 6 x 3 =18

số thứ ba : 6 x 5 = 30

vậy : 24; 18; 30

Bài 2 (2 đ) :

Ba chiếc ô tô cho 136 học sinh đi tham quan. Biết số học sinh đi xe thứ nhất bằng số học sinh đi xe thứ hai và 2/3 số học sinh đi xe thứ nhất bằng 4/5 số học sinh đi xe thứ ba. Hỏi mỗi xe chở bao nhiêu học sinh ?

phân tích :
số học sinh đi xe thứ nhất = số học sinh đi xe thứ hai

2/3 số học sinh đi xe thứ nhất = 4/5 số học sinh đi xe thứ ba. suy ra :

số học sinh đi xe thứ nhất = 6/5 số học sinh đi xe thứ ba : xe thứ nhất 6 đoạn, xe thứ ba 5 đoạn,xe thứ hai 6 đoạn,

136 học sinh cho tổng.

sơ đồ số phần :

xe thứ nhất : |———–|———–|———–|———|———–|———–|

xe thứ hai : |———–|———–|———–|———|———–|———–|

xe thứ ba : |———–|———–|———–|———� ��|———–|

Giải.

tồng số phần : 6 + 6 + 5 = 17 (phần).

Giá trị một phần : 136 : 17 = 8 hs

xe thứ nhất : 8 x 6 = 48 hs

xe thứ hai : 48 hs

xe thứ ba : 8 x 5 = 40 học sinh

Dạng toán số phần cho phân số nâng cao :

Các dạng cơ bản các bạn cần vững sao đó chuyển sang dạng nâng cao.
Người ra đề cho thêm một số mối liên hệ phức tạp hơn. Chúng ta cần :
hiểu được mối liên hệ + phương pháp giải -> cách giải hợp li.

Nếu ta không chuyển về phương pháp số phần được thì dùng phương pháp mối liên hệ. các ví dụ minh họa :

Bài 2 (2 đ) 2004 – 2005:

Số tiền của Bình và An có tổng bằng 56000 đồng. Sau khi Bình tiêu hết 3/4 số tiền của mình và An tiêu hết 2/3 số tiền của mình thì số tiền còn lại của hai người bằng nhau. Tìm số tiền của mỗi người.

Phân tích :

Bình và An có tổng bằng 56000 đồng =>cho tổng.

số tiền còn lại của hai người bằng nhau. =>tìm số phần.

giải.

Số tiền còn lại của Bình : 1 – 3/4 = 1/4 (số tiền).

Số tiền còn lại của An : 1 – 2/3 = 1/3 (số tiền).

theo đề bài :1/4 (số tiền của Bình) = 1/3 (số tiền của An).

sơ đồ số phần :

số tiền của Bình : |———–|———–|———–|———|

số tiền của An : |———–|———–|———–|

tồng số phần : 3 + 4 = 7(phần).

Giá trị một phần : 56000 : 7 = 8000 (đồng).

số tiền của Bình : 8000 x 4 = 32000 (đồng).

số tiền của An : 8000 x 3 = 24000(đồng).

Bài 4 (2 đ) năm 2010 – 2011.
Tìm hai số sao cho nếu lấy 2/3 của tổng hai số đó trừ đi hiệu số của hai số thì được 32. Còn lấy 1/2 hiệu số của hai số nhân với 6 thì bằng tổng của hai số.
Tóm tắt.

mối liên hệ 1 : Số thứ nhất + Số thứ hai = tổng. (mlh ẩn)
mối liên hệ 2 : Số thứ nhất – Số thứ hai = hiệu.(mlh ẩn)
mối liên hệ 3: 2/3 tổng – hiệu = 32
mối liên hệ 4∶ (1/2 hiệu )×6 = tổng.
Kiến thức :
Từ sơ đồ chữ ta nhận thấy :
mối liên hệ 3 và 4 ta tìm tổng và hiệu.
mối liên hệ 1 và 2 ta tìm được hai s.ố.

Giải.

(1/2 hiệu )×6 =tổng . Suy ra : tổng = 3 x hiệu.

2/3 tổng – hiệu = 32 .( không cho tổng( hiệu) mà cho một phần giá trị. Ta tính số phần của giá trị đó).

sơ đồ số phần :

tổng : |———–|———–|———–|

hiệu: |———–|

số phần của giá trị 32 : (2/3) x 3 – 1 = 1 (phần).

tổng : 32 x 3 = 96.

hiệu: 32 x 1 = 32.

sơ đồ số phần của hai số :

Số thứ nhất : |————-|========32==========|

Số thứ hai : |————-|

Tồng số phần : 1+ 1 = 2 (phần)

Giá trị của 2 phần : 96 – 32 = 64

Giá trị của 1 phần : 64 : 2 = 32

Số thứ hai : 32 x 1 = 32

Số thứ nhất : 32 x 1 +32 = 32 + 32 = 64

Nhận xét : 

Đa số các bài toán tiểu học có thể được giải bằng phương pháp số phần. khi trình bày rất tự nhiên, ngắn gọn.

Từ đây chúng ta có thêm một công cụ số phần. Các bạn khéo dùng nó, có thể giải hầu hết các bài toán. Bạn kết hợp với pp đặt ẩn , pp suy luận… Bạn rèn luyện để nó trở thành một kỹ năng giải. Minh chứng :

Giải Đề thi tuyển sinh lớp 6 trường chuyên Trần đại nghĩa

Năm 2004 – 2005

 

Bài 1 (2 đ) : tính

Bài 2 (2 đ) :

Hai số tiền của An và Bình có tổng là 56000 đồng. sau khi Bình tiêu ¾ số tiền của mình và An tiêu 2/3 đã số tiền của mình thì số tiền còn lại của hai người bằng nhau. Tìm số tiền của mỗi người.

Số tiền còn lại của Bình : 1 – 3/4 = 1/4 (số tiền).

Số tiền còn lại của An : 1 – 2/3 = 1/3 (số tiền).

1/4 (số tiền của Bình) = 1/3 (số tiền của An).

sơ đồ số phần :

số tiền của Bình : |———–|———–|———–|———–|

số tiền của  An :   |———–|———–|———–|

tồng số phần : 3 + 4 = 7(phần).

Giá trị một phần : 56000 : 7 = 8000 (đồng).

số tiền của Bình : 8000 x 4 = 32000 (đồng).

số tiền của  An : 8000 x 3 = 24000(đồng).

Bài 3 (2 đ) :

Sân vườn hình chữ nhật có chu vi 330m. biết 1/7 chiều dài bằng ¼ chiều rộng. tìm diện tích sân vườn.

Theo để bài :  1/7 (chiều dài) = 1/4(chiều rộng)

sơ đồ số phần :

Chiều rộng : |——|——|——|——|

Chiều  dài   :|——|——|——|——|——|——|——|

Tổng số phần : 4 + 7 = 11(phần)

Nữa chu vi : 330 : 2 = 165m

Giá trị một phần : 165 : 11 = 15m

Chiều rộng của hình chử nhật : 15 x 4 = 60m

Chiều  dài  của hình chử nhật : 15 x 7 = 105m

Vậy diện tích sân vườn : 60 x 105= 6300m2

 

Bài 4 (2 đ) :
Năm nay con 4 tuổi và kém hơn cha 30 tuổi. hỏi sau bao nhiêu năm nữa thì hai lần tuổi cha bằng bảy lần tuổi con ?

Tương lai :

con kém hơn cha 30 tuổi và

2 x (tuổi cha) = 7 x ( tuổi con) hay 1/7 (tuổi cha) = 1/2 ( tuổi con)

sơ đồ số phần :

tuổi cha : |——|——|——|——|——|——|——|

tuổi con : |——|——|             30 tuổi

hiệu số phần : 7 – 2 = 5 (phần)

giá trị một phần : 30 : 5 = 6 (tuổi)

tuổi con ở tương lai : 6 x 2 = 12 (tuổi)

vậy : 12 – 4 = 8 năm thì hai lần tuổi cha bằng bảy lần tuổi con.

 

Bài 5 (2 đ) :

Tìm hai phân số biết rằng nếu lấy phân số thứ nhất cộng với phân số thứ hai thì được 11/15 và phân số thứ nhất chia cho phân số thứ hai thì được 6/5.

phân số thứ nhất chia cho phân số thứ hai thì được 6/5. Ta sơ đồ số phần :

phân số thứ nhất : |——|——|——|——|——|——|

phân số thứ hai   : |——|——|——|——|——|

tổng số phần : 6 +5 = 11 (phần)

giá trị một phần : 11/15 : 11 = 1/15

phân số thứ nhất : 1/15 x 6 = 6/15

phân số thứ hai   : 1/15 x 5 = 5/15 = 1/3

Bài 6 (2 đ) :

Tìm ba số tự nhiên có tổng là 96 biết rằng ¼ số thứ nhất bằng 1/3 số thứ hai và bằng 1/5 số thứ ba.

¼ số thứ nhất = 1/3 số thứ hai = 1/5 số thứ ba .

Ba số tự nhiên có tổng là 96 cho tổng.

sơ đồ số phần :

số thứ nhất : |———–|———–|———–|———|

số thứ hai :   |———–|———–|———–|

số thứ ba :    |———–|———–|———–|———|———–|

Giải.

Tổng số phần : 3 + 4 + 5 = 12 (phần).
Giá trị một phần : 96 : 12 = 8
Số thứ nhất : 8 x 4 = 32
Số thứ hai : 8 x 3 =24
Số thứ ba : 8 x 5 = 40

Đề thi tuyển sinh lớp 6 trường chuyên Trần đại nghĩa Năm học 2011 – 2012

Câu 2 : 2 điểm

Hai người thợ chia nhau 105000 đồng tiền công. Tỉ số tiền công của người thứ nhất so với tiền công của người thứ hai là 3/4. Hỏi mỗi người được lãnh bao nhiêu tiền ?

phân tích :

tổng giá trị : 105000 đồng

Tỉ số tiền công của người thứ nhất so với người thứ hai là ¾ số phần.

Sơ đồ số phần :

số tiền công của người thứ nhất : |====| ====|====|

số tiền   công của người thứ hai : |====| ====|====|====|

tổng số phần : 3 +4 = 7 (phần).

giá trị một phần : 105000 : 7 = 15 000 (đồng)

số tiền công của người thứ nhất lãnh :     15 000 x 3 = 45 000 (đồng)

số tiền công của người thứ hai lãnh :     15 000 x 4 = 60 000 (đồng)

Câu 3 : 2 điểm

Hiệu giữa hai số là 0,7. Nếu gấp số lớn lên 5 lần và giữ nguyên số bé thì hiệu của chúng sẽ là 72,7. Hãy tìm hai số đã cho.
Sơ đồ số phần :

số thứ nhất (số nhỏ) : |——|  0,7

số  thứ  hai (số lớn ) : |=======| (một phần)

số thứ nhất (số nhỏ) : |——|                      72,7

5     lần   số  thứ  hai: |=======|=======|=======|=======|=======|

hiệu số phần : 5 – 1= 4 (phần)

giá trị 4 phần : 72,7 – 0,7 = 72

giá trị một phần : 72 : 4 = 18

số  thứ  hai : 18 x 1  = 18

số thứ nhất : 18 – 0,7 = 17,3

Câu 4 : 2 điểm

Cho phân số 31/43. Hỏi phải trừ cả tử số và mẫu số của phân số đó với cùng số nào để được phân số mới có giá trị bằng 5/11 ?

trừ ở cả tử và mẫu của phân số đó cùng với số thì hiệu tử  số và mẫu số của phân số mới không đổi : 43 – 31 = 12

tử số : 31

mẫu số : 43

phân số mới 5/11:

tử     số : |===|===|===|===|===|   12

mẫu số : |===|===|===|===|===|===|===|===|===|===|===|

hiệu số phần : 11 – 5 = 6 (phần)

giá trị một phần : 12 : 6 = 2

tử     số mới : 2 x 5 = 10

số trừ : 31 – 10 = 21

(* * *) Dạng ẩn mối liên hệ :

Bài 5 – năm 2012 : đề.

nhận xét :

 • ta có tổng : Bạn An, Bạn Chi, Hồng cân nặng : 100kg. => tìm số phần.
 • ta phải đi tìm mối liên hệ của ba bạn này.

giải.

Bạn An và Bình cân nặng 76kg. Bạn Bình và Chi cân nặng 84kg.

Suy ra : Bạn Chi cân nặng hơn An : 84 – 76 = 8kg.

Bạn Chi và Dũng cân nặng 74kg. Bạn Dũng và Hồng cân nặng 50kg.

Suy ra : Bạn Chi cân nặng hơn Hồng : 74 – 56 = 24kg.

Sơ đồ số phần :

Bạn   Chi :  |=============| (chọn làm một phần)

Bạn   An :   |==========|- 8-|

Bạn Hồng: |======|—24—–|

Tổng số phần : 1 + 1+ 1 = 3 phần.

Giá trị của  3 phần : 100 + 8+ 24 = 132.

Giá trị một phần : 132 : 3 = 44.

 • Bạn Chi cân nặng :  44 x 1 = 44kg.
 • Bạn An cân nặng :  44 – 8 = 36kg.
 • Bạn Hồng cân nặng :  44 – 24 = 20kg.
 • Bạn Dũng cân nặng :  74 – 44  = 30kg.
 • Bạn Bình cân nặng :  84 – 44  = 40kg.
Advertisements
Bài này đã được đăng trong Toán thi lớp 6, Trần Đại Nghĩa và được gắn thẻ , , , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

58 Responses to Dạng Toán SỐ PHẦN (công cụ giải toán) : phương pháp giải toán thi lớp 6 trường chuyên Trần Đại Nghĩa

 1. Trần Long nói:

  Tôi là PHHS lớp 5. Tôi kính nhờ Thầy hướng dẫn và giải giúp 2 bài toán dể tôi dạy cháu. Xin chân thành cảm ơn Thầy.
  1/Tìm một phân số bằng phân số 4/5 và biết nếu lấy tử số của phân số đó trừ đi 35 và giữ nguyên mẫu số thì được phân số mới bằng phân số 19/30.
  2/ Tìm một phân số biết nếu thêm 5 đơn vị vào tử số thì ta được phân số mới có giá trị bằng 1 còn nếu chuyển 1 đơn vị từ tử số xuống mẫu số thì ta được phân số mới có giá trị bằng ½.

 2. Gợi ý :
  Bài 1:
  4/5 = 24/30
  Theo đề bài :
  TS / MS = 24/30.
  TS mới / MS = 19/30.
  hiệu số phần TS và TS mới là : 24 – 19 = 5 (phần) .
  Giá trị của 5 phần : 35 x 24 = 840
  Giá trị của Tử số : 840 : 5 = 168
  Giá trị của mẫu số : = 168 x 5 : 4 = 210
  Vậy : phân số đã cho : 168/210

  Bài 2 :
  nếu thêm 5 đơn vị vào tử số thì ta được phân số mới có giá trị bằng 1. Ta được :
  MS hơn TS 5 đơn vị.
  nếu chuyển 1 đơn vị từ tử số xuống mẫu số thì ta được phân số mới có giá trị bằng ½.
  MS mới gấp 2 lần TS mới.
  TS : |============| 5
  MS : |============|=====|
  Sau khi chuyển 1 đơn vị :
  |===========|-| 5 +1 +1
  |===========|=======|
  hiệu số phần : 2 -1 = 1 (phần)
  Giá trị của TS mới : (5+ 1×2 ) x 1 = 7
  Giá trị của TS của phân số đã cho : 7 + 1 = 8
  Giá trị của MS của phân số đã cho : 8 + 5 = 13
  Vậy : phân số đã cho : 8/13

  • Phan Văn Thông nói:

   Chào Thầy!
   Tôi là Phan Văn Thông PHHS lớp 5. Tôi bây giờ phải học cùng Cháu và học cách giải theo phương pháp mới. Tôi rất cảm ơn Thầy về các phương pháp giải toán.
   Tôi muốn nói về Ví dụ minh họa 1(Dạng Toán số phần): Sai GT 1 phần: 48:4=12
   Số tuổi của Ba: 12 x 3 = 36 (Thầy vui lòng điều chỉnh sai số 8 và 6).
   Chúc Thầy nhiều sức khỏe và hạnh phúc.
   Trân trọng!

   • cảm ơn. Tôi chỉnh sửa liền.
    Sơ đồ số phần :

    Tuổi của con : |====|

    Tuổi của ba : |====|====|====|

    Tổng số phần : 1 + 3 = 4 (phần)

    Giá trị một phần : 48 : 4 = 12 (tuổi)

    Số tuổi của con : 12 x 1 = 12 (tuổi)

    Số tuổi của ba : 12 x 3 = 36 (tuổi)

  • Nguyen nói:

   ở bài 1, tôi không hiểu tại sao giá trị của 5 phần là 35 x 24.
   Mong thầy giải thích giúp tôi.
   Cảm ơn thầy trước!

 3. Trần Long nói:

  Tôi đã hiểu cách giải. Xin chân thành cảm ơn Thầy. Chúc Thầy nhiều sức khỏe và công tác tốt.
  Trần Long.

 4. cac dang toan tinh tong 1 day phan so nang cao lop 6 thi lam sao a

 5. Mai An nói:

  Em chào Thầy! Em là sinh viên trường cao đẳng Sư Phạm Hà Nội. Thầy có thể post lên trang web của Thầy một số dạng toán hay gặp khác ở Tiểu học như: loại tìm hai số, loại toán chuyển động, loại giả thiết tạm….Có phương pháp giải dễ hiểu để chúng em có thể tham khảo không ạ! Cảm ơn Thầy và chúc sức khỏe Thầy cùng toàn thể gia đình!!

 6. phạm nguyên thảo nói:

  thưa thầy em chuẩn bị thi vào lớp 6 trường trần đại nghĩa , thầy có thể cho em một số bài toán làm thử để chững chạc hơn với cách làm và đỡ rung khi bước vào phòng thi được không ạ ? em cảm ơn ( mong thầy giúp đỡ vì em ở xa lên thi bố mẹ lại rất kì vọng vào em , em không muốn làm bố mẹ thất vọng và em học môn toán không được giỏi lắm ạ !)

 7. Nguyễn Thảo Nhi nói:

  thưa thầy, em có một bài toán khó, mong thầy giải cho:
  -Bốn số có tổng là 67,5. Biết rằng nếu số thứ nhất cộng 0,5; số thứ hai trừ 0,5; số thứ ba nhân 0,5 và số thứ tư chia 0,5 thì ta được kết qủa như nhau. tìm bốn số đó

  • gợi ý :
   các số ban đầu : có tổng.
   số thứ nhất : |===|-0.5- |
   số thứ hai : |========||-0.5- |
   số thứ ba : |========||========|

   số thứ tư : |====|——-|

   các số sau khi biến đổi :
   số thứ nhất : |========|
   số thứ hai : |========|
   số thứ ba : |========|
   số thứ tư : |========|

 8. Nguyễn Thảo Nhi nói:

  Thưa thầy em có bài này ạ
  -cho hình thang vuông ABCD có góc A và góc D vuông.kẻ đường cao BH, BH cắt AC TẠI E. so sánh diện tích tam giác BEC với diện tích tam giác DEH

 9. Nguyễn Thảo Nhi nói:

  thầy có thể giảng cho em bài này được không ạ ?
  -tìm số tự nhiên có 5 chữ số có dạng abcde. biết: a×b×c×d×e×45 = abcde

 10. Lê Hồng Hạnh nói:

  Thầy có thể giúp tôi bài này để dạy cho cháu nó dược không ạ.
  -tìm 3 số lẻ liên tiếp biết tổng của chúng bằng 100

  • Gợi ý :
   KIẾN THỨC :hai số lẻ liên tiếp có hiệu là 2 đơn vị.
   số lẻ thứ nhất : |==========|
   số lẻ thứ hai : |==========|—2—|
   số lẻ thứ ba : |==========|—2—|—2—|
   tổng của chúng bằng 100. (sai : tổng của ba số lẻ là số lẻ.)

 11. vu dinh duc nói:

  thua thay em co bai toan kho nhu sau:tim hai so khi biet tong cua chung gap 3 lan hieu cua chung

 12. Hương Giang nói:

  em chào thầy
  em nhờ thầy giải giúp em bài toán :
  Trung bình cộng của 3 số là 42. Biết 2/3 số thứ nhất bằng 2/5 số thứ 2 và 1/5 số thứ 3 bằng 1/6 số thứ nhất. Tìm 3 số đó
  Cám ởn thầy nhiều ạ!

  • Trung bình cộng của 3 số là 42. tổng của 3 số là : 42×3 = 126
   2/3 số thứ nhất = 2/5 số thứ 2 hay 1/6 số thứ nhất = 1/15 số thứ 2
   1/5 số thứ 3 = 1/6 số thứ nhất.
   suy ra : 1/6 số thứ nhất = 1/15 số thứ 2 = 1/5 số thứ 3
   ……(có số phần và tổng)

 13. Đỗ Anh nói:

  Thầy giải hộ bài toán này bằng cách lớp 5 giúp tôi với tôi biết cách làm ra kết quả ra 90 nhưng không biết làm cách nào cho cháu hiểu cả :
  Tìm số bi của An biết nếu cho đi 2/5 số bi đó rồi lại mua thêm 46 viên nữa thì sẽ có số bi cuối cùng bằng 10/9 số bi ban đầu

 14. Vân Hằng nói:

  Thầy giải giúp tôi bài toán sau , cảm ơn thầy nhiều.
  Trong một tuần có 7 ngày: thứ 2, tthứ 3, thứ 4, …, thứ 7, chủ nhật. Người ta thấy có một năm số ngày thứ 5 nhiều hơn số ngày thứ 2. Hỏi năm tiếp thưo năm đó, ngày thứ nào xuất hiện nhiều nhất ? ( biết rằng 2 năm đó đều không phải là năm nhuận, tức là mỗi năm có 365 ngày).

 15. giải toán : Tuổi con hiện bằng 1/4 tuổi mẹ . 5 năm sau tuổi con bằng 1/3 tuổi mẹ . hỏi hiện nay con và mẹ bao nhiêu tuôi?

 16. gọi ý :
  hiện tại :
  CON: |=====|
  ME : |=====|=====|=====|=====|
  mẹ hơn con 3 phần.
  5 năm sau : (con tăng thêm 5 tuổi) :
  CON: |=====|55555|
  ME : |=====|55555|=====|55555|=====|55555|
  mẹ hơn con 2 phần và 10 tuổi.
  5 năm sau : hiệu số tuổi của mẹ và con luôn không đổi . nên
  giá trị 1 phần : 10 tuổi.
  hiện nay con : 10 tuổi.
  hiện nay mẹ : 10 x 4 = 40 tuổi.

 17. thầy giúp em giải bài toán này được không ah? nói:

  Trường tiểu học cổ nhuế B có số điểm 10 của các khối như sau: Khối 1 có số điểm 10 bằng 1/3 tổng số điểm 10 của 4 khối còn lại, khối 2 có số điểm 10 bằng 1/4 tổng số diểm 10 của 4 khối còn lại, khối 3 có số điểm 10 bằng 1/5 tổng số điểm 10 của 4 khối còn lại, khối 4 có số điểm 10 bằng 1/6 tổng số điểm 10 của 4 khối còn lại, khối 5 có số điểm 10 là 101 điểm. hỏi tổng số điểm 10 của tất cả các khối là bao nhiêu?, hỏi tổng số điểm 10 của từng khối là bao nhiêu?

 18. Trieu tu long nói:

  thầy giúp em giải bài toán này được không ạ
  Tìm một phân số có tổng của tử số và mẫu số là 12 và khi lấy tử số trừ đi mẫu số thì được kết quả là 2 .

 19. Minh Minh nói:

  Tôi là PHHS llớp 5. Kính nhờ Thầy giảng giúp tôi phương pháp giải bài toán sau:
  1) Cho ba số trong đó 3/4 số thứ nhất bằng 4/5 số thứ hai và bằng 2/5 số thứ ba.Tìm mỗi số biết số thứ nhất hơn số thứ hai 180 đơn vị

  • bài cùng dạng : Bài 2 năm 2006 – 2007(phía trên):
   theo đề bài :
   3/4 số thứ nhất = 4/5 số thứ hai và = 2/5 số thứ ba
   hay : 1/16 số thứ nhất = 1/15 số thứ hai và = 1/30 số thứ ba
   hiệu số phần số thứ nhất hơn số thứ hai :
   16 – 15 = 1 (phần)
   giá trị một phần :
   180 : 1 = 180
   số thứ nhất : 180 x 16 =
   số thứ hai : 180 x 15 =
   số thứ ba : 180 x 30 =

 20. Tâm nói:

  Thầy ạ ở bài 2 năm 2006- 2007( phía trên) . Em không hiểu vì sao 3/4 số thứ nhất = 4/5 số thứ hai=2/5 số thứ ba lại bằng 1/16 số thứ nhất=1/15 số thứ hai= 1/30 số thứ ba.
  Mong thầy giải thích giúp em

 21. Nguyễn Tăng Nguyên nói:

  Tôi là phụ huynh học sinh lớp 5. Kính nhờ thầy giúp phương pháp giải bài toán này :
  Hiện nay tổng số tuổi của anh và em là 26, khi tuổi anh bằng tuổi em hiện nay thì tổng số tuổi của hai người là 18. Tính tuổi của mỗi người hiện nay.

  • Gợi ý :
   sơ đồ :
   Quá khứ :
   tuổi của anh :|===|====| tổng = 18
   tuổi của em :|===|
   hiện tại :
   tuổi của anh :|=======|====| tổng = 26
   tuổi của em :|=======|
   số năm từ quá khứ đến hiện tại mà tuổi anh bằng tuổi em hiện nay : (26 – 18) : 2 = 4 năm.
   tuổi anh hơn tuổi em :4 năm.
   số năm tuổi anh hiện nay : (26 + 4) : 2 =
   số năm tuổi anh hiện nay : (26 – 4) : 2 =

 22. Nguyễn Tăng Nguyên nói:

  Cám ơn thầy nhiều .

 23. boomboo09 nói:

  Tôi là phụ huynh học sinh lớp 5. Kính nhờ thầy giúp phương pháp giải bài

  Một cửa hàng trong 4 ngày bán được 805kg gạo. ngày thứ nhất=1/4 ngày thứ 2=1/5 ngày thứ 3= ngày thứ 4. Tính số gạo mỗi ngày

 24. Hoa nói:

  Tôi là PHHS lớp 5, mong thầy giải giúp tôi bài toán này:
  An mua sách hết 2/3 số tiền. Mua vở hết 3/4 số tiền còn lại. Sau khi mua sách và vở An còn 3000đ. Hỏi An có bao nhiêu tiền?

 25. Hoa nói:

  Bài thứ hai mong thầy giải giúp tôi:
  Lớp 5A có 4 tổ: số điểm 10 của tổ 1 bằng 1/3 số điểm của 3 tổ. Số điểm 10 của tổ 2 bằng 1/2 số điểm của 3 tổ. Số điểm 10 của tổ 3 bằng 1/4 số điểm của 3 tổ. Số điểm 10 của tổ 4 là 26.
  a) Tính cố điểm 10 cả lớp.
  b) Tính số điểm 10 của mỗi tổ.

  • Nguyen nói:

   Mình là phụ huynh, mình giải được kết quả bài này là:
   – số điểm 10 cả lớp là 120
   – số điểm 10 của tổ I là 30; tổ II là 40; tổ III là 24
   Nhưng mình không biết lý giải sao để đưa về sơ đồ số phần theo toán lớp 5 được.
   Mong thầy và các bạn đọc gợi ý giúp!

 26. thủy nói:

  thầy ơi,giải giúp em ạ:
  cho phân sooa 15/39.Tìm một số biết lấy tử số của phân số 15/39 trừ đi số ssod và lấy mẫu số của phân số cộng với số đó thì được phân số mới là 1/2.
  Cảm ơn thầy

  • gợi ý :
   + lấy tử số của phân số 15/39 trừ đi số ssod và lấy mẫu số của phân số cộng với số đó thì tổng tử số và mẫu số không đổi : 15 + 39 = 54
   + phân số mới là 1/2 có số phần.
   => dạng tổng(ẩn) – tỉ.

 27. Nguyen nói:

  Nhờ thầy giảng giúp bài toán này:
  Tìm một số có 4 chữ số, sao cho nếu lấy số đó nhân với 9 thì được một số viết theo thứ tự ngược lại số ban đầu.

 28. Tgiang nói:

  Nhờ thầy giảng giúp em bài này ạ
  Tuổi của bố, mẹ, anh, em là 87 . Bố hơn mẹ 3 tuối. Tuổi anh gấp đôi tuổi em . Tích tuổi hai anh em gấp đôi tuổi của bố .Tính tuổi mỗi người
  Em cảm ơn thầy .

 29. Pingback: hướng dẫn giải toán lớp 4 dạng tổng – tỉ | Toán học phổ thông - SGK

 30. Nguyen Minh Hue nói:

  Kính gửi thầy!
  Em nhờ thầy giải giúp em bài toán sau theo phương pháp trên của thầy để em hiểu rõ hơn:
  Trước đây 8 năm tuổi Lan bằng nửa tuổi Lan sau đây 8 năm nữa. Tính tuổi Lan hiện nay.
  Em cảm ơn thầy nhiều.

  • gợi ý :———-QK-|–8—-|HT-8—-|-TL—————> (tuổi)
   sơ đồ số phần bằng nhau :
   quá khứ : |————-|
   tương lai : |————-|————-|
   hiệu số phần :
   2 – 1 = 1 (phần)
   số tuổi của Lan tính từ quá khứ đến tương lai :
   8 x 2 = 16 (tuổi)
   giá trị một phần :
   16 : 1 = 16 (tuổi)
   số tuổi của Lan hiện nay :
   16 + 8 = 24 (tuổi)

 31. Thầy ơi thầy giải giúp em với “Thư viện nhà trường có 134 quyển sách gồm 3 loại : Toán , Văn và Anh . Thư viện cho mượn 1/4 số sách Toán , 1/7 số sách Văn và 2/11 số sách Anh thì số sách còn lại của 3 loại bằng nhau . Hỏi mỗi loại có bao nhiêu quyển sách ?

 32. giadinh nói:

  Tuổi Hồng bằng 1/2 tuổi Hoa , tuổi Hoa bằng 1/4 tuổi bố , tổng số tuổi của Hồng , Hoa và bố là 66 tuổi . Tìm tuổi của mỗi người ?
  thầy giúp em với ạ!

  • Hoa nói:

   Nôm na thế này cho nhanh, mình không chi tiết nữa nhé
   Ta có sơ đồ sau:
   Tuổi Hồng: [..]
   Tuổi Hoa: [..][..]
   Tuổi Bố: [..][..] [..][..] [..][..] [..][..]
   Tổng số phần tuổi bằng nhau là: 1+2+8 = 11
   Một phần tuổi là: 66:11=6
   Tuổi Hồng là: 6×1= 6 tuổi
   Tuổi Hoa là 6×2= 12 tuổi
   Tuổi Bố là 6×8= 48 tuổi

 33. Trantoan nói:

  Nhờ thày giải hộ tôi bài này để tôi giảng cho cháu với ạ: hai người cùng làm một công việc trong 12h thì xong. Nếu ng 1 làm trong4 h và ng2 làm trg 7h thì đc 1/2 công việc. Hỏi ng2 làm 1 mình hết blau thì xg việc?

 34. bich ngoc nói:

  kính chào Thầy, xin thầy giải giúp tôi bài này. Cám ơn Thầy rất nhiều.
  Lớp 4A có 52 em, số học sinh giỏi bằng 1/3 số HS khá, số HS khá bằng 5/2 số HS trung bình, không có HS yếu kém. Hỏi lớp 4A có bao nhiêu HS giỏi, khá, trung bình?

 35. Linh nói:

  E là học sinh lớp 4 .giải zùm e ạ
  Lan có số bi xanh bằng 2/3 số bi đỏ .sau đó lan chơi với bạn và thắng được 3 viên xanh và thua mấy một nửa số bi đỏ. Tính số bi mỗi loại biết rằng sau khi chơi lam có tất cả 24 viên bi
  E cảm ơn ạ

Gửi phản hồi ( bài giải hay ) :"Một người vì mọi người, Mọi người vì một người"

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s